תפירת ספר תורה

שאלה:

מרן כותב ביו”ד (רעח’ ג’) שאם נקרע רוב התפירה ועדיין מחוברות חמש או שש תפירות כשר.
וקול יעקב מביא דעה שאפילו שתי תפירות עדיין כשר.
איך פוסקים למעשה?

תשובה:

שלום

פוסקים כמר״ן וכדעת הקו״י בסימן רע״ח אות י״ב.

כל טוב