מכון יד רפאל

המרכז העולמי לסופרי סת''ם

ע”ש החסיד העניו רבי רפאל מאזוז זצ”ל אביו של הגה”ק “איש מצליח” זיע”א

בנשיאות

מרן מופת הדור והדרו הרשל”צ
רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל

מרן ראש הישיבה הגאון
רבנו מאיר מאזוז שליט”א

המלצה של הרב עובדיה לסופרי סת”ם להיבחן דווקא ביד רפאל

הראשון לציון נשיא מועצת חכמי התורה.

י”ז אדר א’ תשנ”ז

המלצה

בשבטי ישראל אודיע נאמנה אודות מכון הסת”ם הספרדי “יד רפאל” אשר הוקם ע”י “ישיבת כסא רחמים” בני ברק בנשיאותי ובנשיאות חביבי וידידי הגאון המפורסם רבי מאיר מאזוז שליט”א. ובמסגרת המכון ניתנים תעודות הסמכה לסופרי סת”ם לאחר מבחנים ע”י הרבנים שליט”א ואף ידי תיכון עמם לחזקם ולאמצם. ואיישר חילם לאורייתא. ראוי לכל סופר סת”ם לעמוד בבחינות במכון הנ”ל אשר הולכים לאורו של מרן רבנו הגדול, נזר תפארתינו ומאור עינינו, רבי יוסף קארו זצ”ל. ולפי רבותינו הספרדים. ונזכה לראות בהרמת קרן התורה והיראה, מתוך אושר וגיל. בשובע שמחות וכל טוב.
עובדיה יוסף

פעילות המכון:

סקירה כללית

מכון הסת”ם יד רפאל הוקם ע”י ישיבת כסא רחמים ב”ב לפני כעשרים ואחת שנים המכון מקיים בחינות בהלכות סת”ם לסופרים ומעניק תעודת סמיכה לאלו שהצליחו בבחינות.
חומר הבחינות ע”ד מרן והאחרונים שאנו הולכים לאורם, בניגוד למצב שהיה קודם שהוקם המכון, שהסופרים הספרדים היו נבחנים על דברי הפוסקים האשכנזים. וב”ה כבר מאות סופרים מהארץ ומחו”ל עברו מבחנים במכון וקבלו תעודות סמיכה.
עיקר פעילות המכון היומיומית היא בית ההוראה הפתוח כל יום בין השעות 1-2 לשאלות בהלכות סת”ם, ונותן מענה לעשרות סופרים ומגיהים שבאים מידי יום מבני ברק ומרחבי הארץ על שאלותיהם, וגם באמצעות הטלפון, וכיון שאחת ממטרות המכון והקמתו העיקרית היתה שיהיו ת”ח שיפסקו לסופרים הספרדים כדעת רבותיהם, וכן כדי לשמר ולהגן על מסורת הכתב הספרדי על סגנונותיו השונים, לכן אין די בבית הוראה אחד בב”ב אלא צריך מורי הוראה בכל רחבי הארץ, ומידי יום מגיעים לבית ההוראה רבנים ואברכים חשובים העוברים “שימוש” (התמחות) בכל הקשור לצורת האותיות והספיקות בצורתן, וכעבור כמה שנים צוברים ידע רב שמאפשר להם להיות מורי הוראה, וב”ה כבר הכשרנו למעלה מעשרים מורי הוראה הקולעים אל השערה ומשרתים בקודש בערי ישראל, ועוד היד נטויה בס”ד.

הוצאה לאור

המכון מוציא לאור עלון תורני חודשי “אור ההלכה” יחיד במינו בעניני סת”ם המופץ באלפי עותקים ברחבי הארץ וחו”ל. המכון הוציא לאור את סדרת הספרים יריעות שלמה ח”א לסופרים וח”ב וח”ג למגיהים וח”ד על השמות הקדושים, וכן חוברות עזר עם שאלות חזרה וכהכנה למבחני סת”ם והגה.
למכון מגיעים מידי שבוע יהודים תמימים שקנו ספרי תורה או תפלין ומזוזות ונמצאו פסולים או שאינם מהודרים, ויו”ר המכון כשמוצא לנכון הוא מזמן את הסופר או הסוחר ולאחר דין ודברים מחליף הסופר את הסת”ם באחרים כשרים או מהודרים, או שנמצאת פשרה אחרת שמוסכמת על שני הצדדים.