בענין כתיבת שם ה’ ב”ה..

הרבה סופרים עושים “פסיעה לבר” בעייתית מאוד, כי פוסעים פסיעה גסה ולא תעשון כן לה’ א’להיכם..
הרי אם נראה בשאר אותיות ה”א של הסת”ם פסיעה כזו גדולה, הרי יפסלוה כל ישראל משום שינוי צורת אות ולמה באות ה’ של הווי”ה יעשה כן ואין פוצה פה ???!!!
זה שיבוש מאין ספק..

וזה לשון הקול יעקב ; וכל צורת וא’ו שלישי התלויה באות ה”א ראשונה, יעשה לה “כעין קוץ קטן מאוד” יוצא לחוץ למטה ברגל וא”ו זעירא שבתוך הה”א, והיא נקראת בזוהר פסיעה לבר וכו’.. עכת”ד.
הרי לנו מפורשות שיעשה קוץ קטן בלבד באותה הפסיעה לבר..
ויש פעמים שכבר נהיית האות דומה לאות תי”ו מפוסקת.. ומי יורנו דעה בדבר אם כלל הסופרים חושבים שעושים ע”פ הקבלה, ונמצא עושים אפילו לא לפי הפשט וההלכה..
ולא מבעייא שיש מקובלים שסוברים שאפילו פסיעה ממש לא צריך אלא עצם הקצה של וי”ו הה”א זהו הפסיעה לבר הנזכרת בזוהר.. (כך ראיתי בספרים).
עכ”פ העושה כהקול יעקב ושאר חכמי הח”ן, לפחות יעשה כדבריהם באמת ע”פ ספרים, ולא ע”פ שיבוש הסופרים מדור דור, ואם לא יוודע הדבר בעת הזאת מי יודע איך תיראה ה”א דהוי”ה בעוד דור אחד.. !!
ועל ה”א כזו ניתן לרמוז “ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות” ודו”ק..
וכן עוד יש אשר עושים הסופרים בשם ה’ דבר שלא כתוב בספרים.. כשעושים החילוקים רואים ממש קוצין על האותיות שמראות שנעשה השם בחילוק, וזה מניין ?? הלא אין להוסיף תגין וקוצין נוספים על האותיות במקום שלא נודע מקורו מניין.. והן אמת שצריך לכתוב בחילוק הויי”ה אך למה ייראה לעין כל חוסר מקצועיותו ושלמותו של הסופר..
ועד כדי כך אני כותב בדבר, כי שאלני אדם ברוב פשטות.. למה לא רואים בשם ה’ בכתיבה אצלך את החילוקים??!!.. כלומר שנעשה פשוט לו שכך צריך.. ומשבשתא כיוון דעל על.
וישנם דברים שאם לא יעצור אדם את ההרגל, יכול ליעשות טבע שני עד שיהיה מורגל בפי בנו ותלמידו שכך הוא האמת..

הנלע”ד כתבתי.. ומי שיודע דבר ויוסיף על דבריי דברי טעם ואמת ישא ברכה מאת הווי”ה שלים ואמת !!
והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר.