כתיבה בקנה

בקיצור נמרץ..

בירושלמי מסכת מגילה ובמסכת סופרים מובא: הלכה למשה מסיני שיהיו מסרגלין בקנה..
רוב הראשונים פירשו שהכוונה לשרטוט, והדגש הוא למעט שירטוט בעופרת משום שצובע.
ר’ שמשון משאנץ (מבעלי התוספות, 850 שנה לאחור) פירש מסרגלין – כותבים, כלומר שהלכה למשה מסיני לכתוב עם קנה בדווקא ולא בנוצה. והביא דבריו המרדכי (מגדולי הראשונים באשכנז) להלכה, וכן פסק כדבריהם מר”ן השו”ע והרמ”א לעניין גט וספר תורה.
ואחריהם נמשכו הפוסקים ובעיקר הספרדים מימי קדם ועד היום.. וגם גדולי פוסקי האשכנזים חלקם ניסו ולא עלה בידם מפני שבאירופה לא היו קנים חזקים (כן כתב ר’ יצחק מפוזנא, רבו של המגן אברהם, ועוד..)
וכן ע”פ הקבלה צריך לכתוב עם קנה כי יש בו רמזים וסודות השייכים אליו.
כל זה ע”פ ההלכה !!!
ולעניין דרשות חז”ל בשבח הכתיבה בקנה, יש מקורות עוד מהש”ס בכמה מקומות..
וממה שעלה בידי מן הפוסקים והמקובלים מלבד הדרושים, הוא;
ר”ש משאנץ. מרדכי. שו”ע. רמ”א. הרמ”ז. מצ”ת שימורים. הרב פלאג’י. החיד”א. קהילת יעקב (רי”ץ יאליש, תלמיד החוזה). הגר”א (עיין פירושו בקן יונה). ברית כהונה. קול יעקב. ישכיל עבדי. נתיבי עם. פדה את אברהם (ר’ אברהם מונסא). ביאור הסופר (בתוך דבריו). הרב רצאבי (בהערות יריעות שלמה). ליקוטי הלכות (ר’ נתן מברסלב). ועוד..

אין כל האמור בא ח”ו לערער על שאר קולמוסים מבחינה הלכתית, רק מראה מקומות לרוצה להוודע.. ובפרט לנו הספרדים. ובלי נדר אם אערוך את כל המקורות עלי גליון.. אצרפנו לקובץ אי”ה.
בהצלחה !!