תוכן עניינים

שמות הקדושים – טעה בכתיבתן

תוכן עניינים

רצה לכתוב אל או אלוקינו וטעה והוסיף יוד ונעשה אלי או אליהנו מה דינו

רצה לכתוב אלהיכם וכתב אלהיהם

רצה לכתוב אלקיך וכתב אלקיף

צריך לכתוב על כס י-ה וכתב הוי-ה

סופר שהחסיר י בשם אלהים

כתב יהה ומחק ונשאר יהו מה הדין