תוכן עניינים

שוכר דירה

תוכן עניינים

השוכר דירה איזה מזוזות יניח וכיצד יטלם לאחר שיעזוב הדירה

השוכר דירה כיצד ינהג בלקיחת המזוזות המהודרות