תוכן עניינים

פרשה פתוחה וסתומה

תוכן עניינים

שינוי בפתוחות וסתומות בתפילין של ראש

שינה בפרשה פתוחה וסתומה בתפילין של ראש

עשה במזוזה פרשה פתוחה במקום סתומה

מה נקראת פרשה האם לפני הריווח או אחריו

מזוזה שהפרשה הסתומה כדעת הטז

כיצד לעשות לכתחילה פרשה סתומה במזוזה