תוכן עניינים

תשובה וכפרה

תוכן עניינים

תשובה וכפרה על תפילין שנמצאו פסולות

ספר תורה שנפל בעוונותינו על מי מוטל לצום

מי שמחק שם בשוגג מה המקור לתקנתו

מחק שם קודש בשוגג מה כפרתו