תוכן עניינים

לשמה

תוכן עניינים

אם גנז יריעה ראשונה ולא אמר לשמה הבהרה

הכותב או מתקן כמה מזוזות ברציפות אם מועיל לקדשן בפעם אחת

התחיל יריעה חדשה במקום הפסולה ולא קידש

כתב חצי מזוזה ונמלך ושוב חזר לכותבה ולא אמר לשמה

כתב מזוזות ברצף וקידש רק את הראשונה

לשמה בעורות במים במליחה או בהנחה בסיד

סופר שתיקן פיסוק מבלי לקדש

סופר שתפר ספר תורה ולא אמר לשם קדושת ספר תורה

סיים כתיבת ספר תורה והתחיל ספר נוסף ולא אמר לשמה

ספר תורה שחזר מהגהה והסופר תיקן את ההערות ולא אמר לשמה

שכח לקדש הסתם אך אמר נוסח לשם יחוד לפני

שרטט במזוזה או ספר תורה ולא אמר לשמה

הכותב או מתקן כמה מזוזות ברציפות אם מועיל לקדשן בפעם אחת

כתב חצי מזוזה ונמלך ושוב חזר לכותבה ולא אמר לשמה

כתב מזוזות ברצף וקידש רק את הראשונה