תוכן עניינים

כתיבה מתוך הכתב

תוכן עניינים

כתיבה בשולחן אור אם נחשב כמתוך הכתב

כתיבת אותיות מדפי מחשב או מהגליון מתוך הכתב

כתיבת תפילין ומזוזות מתוך הכתב

כתיבת תפילין ומזוזות מתוך הכתב כשחלק שגור בפיו

ספר תורה ומגילה לכותבן מתוך הכתב1