תוכן עניינים

יוד”י האותיות

תוכן עניינים

אותיות א ע פ צ ש שהיודין שבהן נעשו כקו שווה האם יש להן תקנה בתומ

אותיות א ע פ צ ש שהיודין שבהן נעשו כקו שווה מה דינם