תוכן עניינים

טלאי

תוכן עניינים

אם הדביק טלאי בספר תורה מצד השיער

הדביק טלאי והדבק יצא לצד הכתב

חצי אות על הטלאי וחצי על היריעה

טלאי שנפל מספר תורה אם מותר להדביקו

סתימת נקב או עשיית טלאי אם צריך לשמה