תוכן עניינים

הורדה מקדושה

תוכן עניינים

האם מותר לשנות רצועות ובתים של רשי לרת או להפך

החליף בין רשי לרת תקנה למניח שלא יכשל שנית

התערבבו רצועות של רשי ורת

התערבו תפילין של רשי ורת