תוכן עניינים

איטר

תוכן עניינים

תפילין של סופר איטר האם מהודרות

איטר יד שקיבל תפילין ימני והניחן שהיוד כלפי חוץ

איטר שקיבל תפילין של ימני מגמח כיצד יניחן

ילד שנכווה ביד ימין והתחיל לכתוב בשמאל

ילד שנקטעו לו אצבעות ימין והחל לכתוב בשמאל